تعبیرخواب دزدیده شدن مال

-دزدیده-شدن-مال-300x160

دزد: ترس ما از اینکه مبادا چیزی را از دست بدهیم یا آنچه را بدست آورده‌ایم از کفمان برود، آرزوهای ناشناخته، تمایل به گرفتن از مال دیگران، درگیری با اراده. از دست دادن چیزهایی که برایمان ارزشمند بوده‌اند. شاید به ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب قورباغه

-قورباغه-300x160

تعبیر خواب قورباغه   منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید جائی قورباغه‌های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می‌شوید که طبعاً چنین محلی امن نمی‌تواند باشد. اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب خواستگاری رفتن

-خواستگاری-رفتن-1-236x160

تعبیر دیدن خواستگاری در خواب چیست؟   دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب تعبیرهای زیر معتبر است: محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب تمساح

-تمساح-300x160

تعبیر خواب تمساح دیدن تمساح به گفته معبران غربی دزدی است با خصوصیات حیله‌گری و مکار بودن. در مواجه با چنین فردی هم دشمنان شما احساس خطر می‌کنند و هم دوستانتان و هیچ کدام از این گروه‌ها احساس امنیت نمی‌کنند. ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب کشمش

-کشمش-300x160

امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: کسب و معیشت. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. ...

ادامه مطلب »
bigtheme