خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب چیدن سیب از درخت

-خواب-چیدن-سیب-از-درخت-300x160

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است. رونق و ثروت تکامل و زیبای تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست. تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب کاشتن درخت

-خواب-کاشتن-درخت-300x160

تعبیر خواب درختان امام صادق علیه السلام می فرمایند: ديدن درختان در خواب بر ده وجه است اول : پادشاه . دوم : طلا. سوم : بازرگان وتاجر. چهارم : مرد مبارز. پنجم : مرد عالم . ششم : مؤمن ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب قطع شدن انگشت دست

-خواب-قطع-شدن-انگشت-دست-300x160

انگشتان شما می‌توانند نمایانگر احساساتتان باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیمو به طور مثال انگشتی که به علامت تحقیر نشان می‌دهید، انگشت اتهام و شک و… به طور کلی انگشتان ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب ریختن دندان ها

-خواب-ریختن-دندان-ها-300x160

تعبیر خواب دندان   اکثر افرادی که در خواب خود دندان و یا افتادن آن را مشاهده می‌کنند ترس و دلهره‌ای ناشی از دست دادن یکی از اعضای خانواده خود آن‌ها را فرا می‌گیرد. قبل از رفتن به سراغ تعابیر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب درخت توت

-خواب-درخت-توت-300x160

تعبیر خواب توت سفید (شیرین) محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب بلند شدن مو

-خواب-بلند-شدن-مو-300x160

دیدن مو در خواب امام صادق علیه السلام می فرمایند: تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است ۱-حج بجای آوردن ۲-مسافرت ۳-عزت و مقام ۴-امنیت ۵-دولت وکامرانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن مو، مانند موی سر در ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

-خواب-آسمان-پر-ستاره-1-300x160

حضرت دانیال گوید: ستاره ها درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران. اگر کسی زحل را در خواب بیند، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد ...

ادامه مطلب »

دیدن بچه گربه در خواب

-بچه-گربه-در-خواب-300x160

بنا به کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بچه گربه در خواب اشاره به نوزاد یا کودک، احساسات شما درباره دوران کودکی یا داشتن نوزاد، غریزه مراقبت از همنوع و سرزندگی دارد. تعبیر خواب بغل کردن بچه گربه آنلی بیتون می‌گوید: ...

ادامه مطلب »

دیدن دریا در خواب

-دریا-در-خواب-1-300x160

دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ...

ادامه مطلب »
bigtheme