خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب سقوط هواپیما

-خواب-سقوط-هواپیما-300x160

  دیدن هواپیما در رویا نشان دهنده تغییرات سریع و چشمگیر زندگی است. هواپیما به دلیل پرواز در ارتفاع زیاد نمایانگر ریسک کردن، ایده‌ها و افکار جدید، امیدها و طرح‌های شکننده و آسیب پذیر است. در برخی مواقع و بسته ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب گل

-گل-300x160

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن گل در رویا را نماد موضوعات زیر می‌داند: گل‌ها: احساس زیبایی شناسی، ویژگی یا توانایی، بر حسب شکل گل این رویا می‌تواند مربوط به اندام جنسی باشد. گل در خواب نمادی ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب گردو

-خواب-گردو-271x160

تعبیر خواب گردو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب بز

-خواب-بز-208x160

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد. اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب زعفران

-خواب-زعفران-300x160

عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی ...

ادامه مطلب »
bigtheme