خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

-خواب-آسمان-پر-ستاره-1-300x160

حضرت دانیال گوید: ستاره ها درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران. اگر کسی زحل را در خواب بیند، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد ...

ادامه مطلب »

دیدن بچه گربه در خواب

-بچه-گربه-در-خواب-300x160

بنا به کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بچه گربه در خواب اشاره به نوزاد یا کودک، احساسات شما درباره دوران کودکی یا داشتن نوزاد، غریزه مراقبت از همنوع و سرزندگی دارد. تعبیر خواب بغل کردن بچه گربه آنلی بیتون می‌گوید: ...

ادامه مطلب »

دیدن دریا در خواب

-دریا-در-خواب-1-300x160

دیدن دریا در خواب نشانه پادشاهی است، یا عالمی. چنانچه در خواب ببیند که آب دریا روشن و صاف است، یعنی که پادشاه عالم و فاضل می باشد. اگر دریا در خواب تیره و صاف بود، یعنی که مفسد و ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

-خواب-غرق-شدن-در-دریا-300x160

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. مال بسیار. بخت واقبال درکارها. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب. منفعت. جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب هزارپا

-خواب-هزارپا

شاید برای بسیاری از افراد دیدن هزارپا در خواب رخ داده باشد و از دیدن این گونه خواب‌ها پریشان گردند. دیدن هزارپا و حشراتی از این دست چه معنایی می‌توانند داشته باشند؟ معبرین امروزی با استفاده از نمادها به این ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آب رودخانه

-رودخانه-300x160

محمدبن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد. اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی ...

ادامه مطلب »
bigtheme