خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن ریسمان بافته و غیره در رویا نشانه به هم بافتن تاثیراتی است که در زندگی فرد ایجاد شده است. یکی کردن احساسات متضاد یا آشتی دادن دیگران از دیگر نشانه‌های بافتن طناب یا وسایل دیگر در ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل چیست؟ آنلی بیتون درباره تعبیر خواب نارگیل می گوید: دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا که دشمنان , در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند . دیدن ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز     ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. حضرت امام جعفر صادق ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب خرما

-خواب-خرما-300x160

تعبیر خواب خرما   حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب. مال و خواسته ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب گلابی

-خواب-گلابی-300x160

تعبیر خواب گلابی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری. ابن سیرین گوید: تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خوردن ...

ادامه مطلب »
bigtheme