خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب حنا

-خواب-حنا-300x160

دیدن حنا کردن در خواب از دیدگاه امام صادق انجام کاری بی حاصل و به تعبیر دیگر معبرین مکر و حیله فرد بیننده خواب است. با تعابیر مختلف دیدن حنا در خواب همراه ما باشید. تعبیر خواب حنا کردن حضرت ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب زیارت و زائر

-خواب-زیارت-و-زائر-300x160

تعبیر خواب زیارت کردن معبرین غربی برگرفته از تعبیر خواب اسلامی گویند: زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است. اگر در خواب خود را در حال برگشتن ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب پشت بام

-خواب-پشت-بام-300x160

تعبير خواب پشت بام به روايت هانس کورت دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار مشکلی می شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامی ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب دمپایی

-خواب-دمپایی-300x160

معبرین غربی: دمپایی در خواب نشانه محافظت و جلوگیری از اتفاقات بد و ناگوار است و از دست دادن آن می‌تواند از دست دادن شغل را در پی داشته باشد. پوشیدن یک جفت دمپایی در خواب همچنین نشان دهنده یک ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب کره

-خواب-کره-300x160

تعبیر خواب کره خوراکی لوک اویتنهاو میگوید : کره –خوراکی خوردن : عدم توافق با دوستان تولید کره : نگرانی ۱ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلاییرنگ میخورید ، نشانة سلامت و تندرستیو اینکه نقشه هایتان عملیمیشوند ، دیدن ...

ادامه مطلب »
bigtheme