خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب مارمولک

-خواب-مارمولک-275x160

کارل گوستاو یونگ دیدن مارمولک در خواب را از دیدگاه روانشناسی اینگونه بیان می‌کند: دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احیا و ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب عقرب

-خواب-عقرب-284x160

تعبیر عقرب از نظر محمدبن سیرین گوید: دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب شناکردن

-خواب-شناکردن-300x160

تعبیر خواب شنا کردن   در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب نمک

-خواب-نمک-300x160

تعبیر خواب نمک از دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ دیدن یا مزه کردن نمک در خوابتان بیانگر یک شعله و جرقه‌ی جدید در زندگی بیداریتان است. شما ثروت فزاینده و مزه و قدرت بالاتری را تجربه می‌کنید. به تعبیری دیگر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب زردآلو

-خواب-زردآلو-300x160

تعبیر خواب زردآلو   محمدبن سیرین گوید: زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و ...

ادامه مطلب »
bigtheme