خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عشق منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب سقط جنین

تعبیر خواب سقط جنین

تعبیر خواب سقط جنین معبرین غربی گویند: سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند. تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل

خواب زنبور خواب زنبور نماد ثروت است. به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ از نظر معبران آنلی بیتون درباره دیدن قوچ در خواب می گوید: ۱ـ اگر در خواب دیدید قوچی شما را تعقیب می کند ، نشانه آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد. تعبیر چرا کردن ...

ادامه مطلب »
bigtheme