خانه / تعبیر خواب (برگه 4)

تعبیر خواب

تعبیر خواب گوشت چرخ کرده

-خواب-گوشت-چرخ-کرده-238x160

 تعبیر خواب گوشت   محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب جارو کردن

-خواب-جارو-کردن-300x160

تعبیر خواب جارو محمدبن سیرین گوید: جارو درخواب، خادم و خدمتکار است و جارو درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. خادم منفعت کسی که از مردم ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب انجیر

-خواب-انجیر-300x160

انجیر از جمله میوه‌هایی است که برای تفسیر و تعبیر رویاهای آن تعبیرگران بایستی تمامی جهات مختلف و رابطه آن با دیگر جزییات خواب را در نظر بگیرند. به طور مثال ابن سیرین دیدن انجیر در رویا در هر صورت ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب مردن

-خواب-مردن-300x160

تعبیر خواب مردن بیننده خواب حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب رانندگی

-خواب-رانندگی-300x160

تعبیر خواب رانندگی کردن معبرین غربی گویند: خواب‌هایی که در مورد رانندگی دیده می‌شوند ممکن است بیانگر کنترل شما در زندگی بیداریتان باشد. به یاد داشته باشید که راننده شخصی است که می‌تواند در مورد مسیر تصمیم گیری کند و ...

ادامه مطلب »
bigtheme