خانه / تعبیر خواب (برگه 4)

تعبیر خواب

تعبیر خواب دزدیدن کیف

تعبیر خواب دزدیدن کیف

تعبیر دیدن دزد در خواب چیست؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: با آسانسور بالا می‌روید: ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب ساحل دریا معبرین غربی گویند: دیدن ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است. اگر ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب مریض خانه یا بیمارستان لوک اویتنهاو می‌گوید: بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت دردرون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین مریضخانه: غصه اچ میلر می‌گوید: مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی آن است که به دیدن مریض می‌روید. درکتاب ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن

تعبیر خواب قالی بافتن ریسمان بافته و غیره در رویا نشانه به هم بافتن تاثیراتی است که در زندگی فرد ایجاد شده است. یکی کردن احساسات متضاد یا آشتی دادن دیگران از دیگر نشانه‌های بافتن طناب یا وسایل دیگر در ...

ادامه مطلب »
bigtheme