خواص سویق گندم

-سویق-گندم-300x160

سَویق به آن در فارسی قدیم، «پِست» گفته می شد. امروزه به آن «قاووت» یا «پوره» می گویند. گفتنی است که لغت نامه دهخدا لفظ «قاووت» را ترکی می داند که غالباً به معنای آرد حبوبات بریان شده است؛ لیکن ...

ادامه مطلب »

تعبیرخواب حمام

-حمام-300x160

تعبیر خواب حمام و گرمابه یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید دیدن حمام غم واندوه بود آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب بادام

-خواب-بادام-300x160

  محمدبن سیرین گوید: بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب کلاغ

-خواب-کلاغ-300x160

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب قبرستان

-خواب-قبرستان-300x160

ابن سیرین دیدن قبرستان در خواب را ارتباط و همنشینی با افراد نادان و جاهلی می‌داند که این افراد دین و دنیای خود را در فساد و پوچی از بین می‌برند همچنین دیدن زیارت اهل قبور در خواب به گفته ...

ادامه مطلب »
bigtheme